Fotolia projektInformujemy, że Spółka West REal Estate Sp. z o.o. złożyła we właściwej Jednostce Samorządu Terytorialnego wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn."Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową usytuowanego na terenie województwa dolnośląskiego.

Złożenie przedmiotowego wniosku jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji zaplanowanego przez Spółkę przedsięwzięcia i stanowi znaczący element w realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. 

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011