Fotolia 43243047_XSMiło nam poinformować, że Pracownicy Grupy Kapitałowej West Real Estate biorą udział w projekcie, którego celem jest kompleksowa i efektywna edukacja pracowników/ kadry zarządzającej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu Odnawialnych Żródeł Energii (OZE) oraz upowszechnienie wiedzy na temat ich wpływu na działalność firmy i otoczenie. 

 

Czym są odnawialne żródła energii ?

Odnawialne źródła energii (OZE) – to źródła, których wykorzystywanie nie wiąże się z długofalowym zmniejszaniem zasobów, a ich pozyskiwanie wiąże się z brakiem lub bardzo niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Z uwagi, że definicja odnawialnych źródeł energii nie jest precyzyjna często można spotkać się z definicją OZE poprzez ich wymienienie.

Przykładowo, w Ustawie Prawo Energetyczne odnawialne źródła energii zdefiniowano, jako "źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych".

Zasoby energii odnawialnej są olbrzymie. W ciągu godziny do ziemi dociera więcej energii słonecznej niż wynosi roczne zużycie energii na świecie. Warto więc nauczyć się wykorzytywać ten potencjał.

 

Projekt szkoleniowy trwa ponad 90 godzin i jest realizowany w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników w związku z akatualnie ralizowanymi inwestycjami. 

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011