Zarząd Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna informuje, iż dokonał zbycia udziałów w spółce zależnej – Wrocław City Center West Sp. z o.o. Zbycie udziałów nastąpiło na rzecz os. fizycznej nie będącej podmiotem powiązanym, za łączną kwotę 1.000,00 zł ( słownie : tysiąc złotych ). Zawarcie przedmiotowej umowy jest konsekwencją podjętej strategii rozwoju i dywersyfikacji w planowanych inwestycjach oraz obowiązujących umów.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011