Zarząd Spółki Energy Environment Solutions SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

Było :

Przekazywanie raportów okresowych Spółki odbędzie się w następujących terminach:

Kwartalne:

- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 roku - 15 maja 2018 roku,

- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 roku - 14 sierpnia 2018 roku,

- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 roku - 14 listopada 2018 roku.

Roczny:

- raport okresowy roczny za 2018 rok - 19 marca 2018 roku,

Jest :

Przekazywanie raportów okresowych Spółki odbędzie się w następujących terminach:

Kwartalne:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 – 13 sierpnia 2018 roku

- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 roku - 13 sierpnia 2018 roku,

- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 roku - 14 sierpnia 2018 roku,

- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku.

Roczny:

- raport okresowy roczny za 2017 rok - 28 czerwiec 2018 roku,


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych przez Emitenta będą podawane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego, nie później niż dwa dni przed publikacją raportu okresowego.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011