Zarząd Spółki Energy Environment Solutions SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości iż w dniu dzisiejszym tj. 29 stycznia 2018 r. podpisał umowę na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017 i 2018 z Biuro usług księgowych i Badania Bilansów „ Biegli S&S ‘’ Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 163, 53 – 349 Wrocław, wpisaną na listę biegłych rewidentów przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 131, podmiot uprawniony do wykonania tych badań.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011