Zarząd Spółki Energy Environment Solutions SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2018 roku podpisał umowę nabycia udziałów w spółce West Real Estate sp. z o.o. Na mocy umowy Emitent nabył 120 ( słownie: sto dwadzieścia ) udziałów w spółce West Real Estate Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1000,00 zł ( słownie: tysiąc złotych ) każdy, za cenę 120.000,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych ). W związku z przeprowadzoną transakcją Emitent posiada łącznie 600 ( słownie: sześćset ) udziałów spółki West Real Estate Sp. z o.o., stanowiących 100% w kapitale spółki, co uprawnia do 100% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011