Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. w uzupełnieniu raportu 15/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r. przekazuje informacje wyjaśniające powody sporządzonej ww. raportem korekty rap. za I kw. 2017 r.

Jednakże zwracamy uwagę, że ostateczny raport kwartalny, po kolejnej korekcie raportu za I kwartał 2017 r. został opublikowany w dniu 3 listopada 2017 r. w raporcie 22/2017, obecna informacje uzupełniająca dotyczy wcześniej opublikowanej korekty z 14 sierpnia 2017 r., o której mowa wyżej.

Poniżej przekazujemy wyjaśnienie zmian w rap. kwartalnym za I kw. 2017 roku, który został opublikowany w dniu 14 sierpnia 2017 r. jako korekta rap. kw. z dnia 15 maja 2017 r. (nr 7/2017):

Korekta sprawozdania jednostkowego za I kwartał 2017 r. (wersja z 14.08.2017 r.) różni się od raportu opublikowanego w dniu 15.05.2017 r.:

1. Aktywa/ środki trwałe w budowie – w raporcie opublikowanym 15.05 zostały błędnie zaprezentowane w pozycji Aktywa/Inwestycje krótkoterminowe/krótkoterminowe aktywa finansowe

2. Aktywa/ rzeczowe aktywa trwałe – w raporcie opublikowanym 15.05 błędnie zaokrąglono sumę aktywów

3. Aktywa/ inwestycje długoterminowe - w raporcie opublikowanym 15.05 nieprawidłowo wykazano kwotę inwestycji, gdyż inne inwestycje długoterminowe oraz udzielone pożyczki wpisano do pozycji Aktywa/ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Prócz zmian prezentacji tych pozycji zmieniła się także kwota innych inwestycji długoterminowych, gdyż w raporcie opublikowanym 15.05 nie ujęto umowy objęcie udziałów w Innovative Combustion. Doksięgowano także pożyczki oraz odsetki od pożyczek za I kwartał 2017. Poza tym zmieniło się saldo pożyczek na dzień 01.01.2017 w związku z audytem za rok 2016. Doskięgowano także raporty kasowe za I kwartał 2017 r.

4. Aktywa/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – różnica dla tej pozycji wynika z faktur, iż w raporcie opublikowanym 15.05 nie odwrócono aktywa z tytułu podatku odroczonego za 2015 rok.

5. Aktywa/ Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – w raporcie opublikowanym 15.05 zaprezentowano wartości, które zostały zaliczone w koszty I kwartału 2017

6. Pasywa/ kapitał własny/ zysk (strata) z lat ubiegłych – po opublikowaniu raportu 15.05 nastąpiła zmiana wyniku finansowego za rok 2016 po przeprowadzonym audycie roku 2016.

7. Pasywa/ zysk (strata) netto – zmiana wyniku jest opisania w pkt 12 i 13

8. Pasywa/ rezerwy na zobowiązania – w raporcie opublikowanym 15.05 kwoty rezerw błędnie zaprezentowano w pozycji Pasywa/ inne rozliczenia międzyokresowe

9. Pasywa/ zobowiązania długoterminowe – w raporcie opublikowanym 15.05 zostały one błędnie wykazane z pozycji Pasywa/ zobowiązania krótkoterminowe. Dodatkowo nastąpiło zwiększenie zobowiązań o umowę objęcia udziałów w Innovative Combustion.

10. Pasywa/ zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek pozostałych – różnica wynika ze zmiany wysokości pożyczek w 2016, oraz doksięgowaniem odsetek od pożyczek i faktur zakupu.

11. Pasywa/ rozliczenia międzyokresowe – zmiana jest związana z pkt 8

12. Rachunek zysków i strat/ przychody finansowe – w raporcie opublikowanym 15.05 nie wykazano odsetek od pożyczek

13. Rachunek zysków i strat/ pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) – w raporcie opublikowanym 15.05 nie wykazano zwiększenia straty

14. Zestawienie zmian w kapitale własnym – zmiana wynika ze zmiany wysokości straty za rok 2016, oraz za I kwartał 2017

15. Rachunek przepływów pieniężnych – zmiany wynikają ze zmiany wysokości straty za I kwartał 2017 roku, oraz doksięgowania odsetek, raportów kasowych i faktur kosztowych.

Korekta sprawozdania skonsolidowanego za I kwartał 2017 (pierwsza wersja z 14.08.2017) różni się od raportu opublikowanego w dniu 15.05.2017:

1. Aktywa/ rzeczowe aktywa trwałe – w raporcie opublikowanym 15.05 błędnie zaokrąglono sumę aktywów.

2. Aktywa/ inwestycje długoterminowe – w raporcie opublikowanym 15.05 wykazano transakcje z jednostkami powiązanymi, które powinny zostać wyłączone w sprawozdaniu skonsolidowanym.

3. Aktywa/ inne rozliczenia międzyokresowe - w raporcie opublikowanym 15.05 wykazano transakcje z jednostkami powiązanymi, które powinny zostać wyłączone w sprawozdaniu skonsolidowanym

4. Aktywa/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – różnica dla tej pozycji wynika z faktur, iż w raporcie opublikowanym 15.05 nie odwrócono aktywa z tytułu podatku odroczonego za 2015 rok.

5. Aktywa/ należności od pozostałych jednostek – wzrost zobowiązań w porównaniu do raportu opublikowanego 15.05 jest wynikiem ich błędnej prezentacji, tj. zostały wykazane w krótkoterminowych aktywach finansowych.

6. Pasywa/ kapitał własny - w raporcie opublikowanym 15.05 wykazano transakcje z jednostkami powiązanymi, które powinny zostać wyłączone w sprawozdaniu skonsolidowanym

7. Pasywa/ kapitał zakładowy - w raporcie opublikowanym 15.05 wykazano transakcje z jednostkami powiązanymi, które powinny zostać wyłączone w sprawozdaniu skonsolidowanym

8. Pasywa/ kapitał rezerwowy - w raporcie opublikowanym 15.05 wykazano transakcje z jednostkami powiązanymi, które powinny zostać wyłączone w sprawozdaniu skonsolidowanym

9. Pasywa/ kapitał własny/ zysk (strata) z lat ubiegłych – po opublikowaniu raportu 15.05 nastąpiła zmiana wyniku finansowego za rok 2016 po przeprowadzonym audycie roku 2016.

10. Pasywa/ zysk (strata) netto – zmiana wyniku jest opisania w pkt 15 i 16

11. Pasywa/ zobowiązania długoterminowe – w raporcie opublikowanym 15.05 część transakcji długoterminowych została błędnie wykazana w zobowiązaniach krótkoterminowych

12. Pasywa/ zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych - w raporcie opublikowanym 15.05 wykazano transakcje z jednostkami powiązanymi, które powinny zostać wyłączone w sprawozdaniu skonsolidowanym

13. Pasywa/ rozliczenia międzyokresowe - w raporcie opublikowanym 15.05 zaprezentowano wartości, które zostały zaliczone w koszty I kwartału 2017

14. Rachunek zysków i strat/ koszty działalności operacyjnej – różnica wynika z doksięgowania faktur kosztowych

15. Rachunek zysków i strat/ koszty finansowe – w raporcie opublikowanym 15.05 nie wykazano odsetek od pożyczek

16. Rachunek zysków i strat/ pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) – w raporcie opublikowanym 15.05 nie wykazano zwiększenia straty

17. Zestawienie zmian w kapitale własnym/ kapitał własny na początek okresu – w raporcie opublikowanym 15.05 wpisano błędną kwotę

18. Zestawienie zmian w kapitale własnym – zmiana wartości wynika z faktu, iż w raporcie opublikowanym 15.05 wykazano transakcje z jednostkami powiązanymi, które powinny zostać wyłączone w sprawozdaniu skonsolidowanym

19. Rachunek przepływów pieniężnych – zmiana wynika ze zwiększenia straty za I kwartał 2017, na co miało wypływ doksięgowanie odsetek od pożyczek oraz faktur kosztowych i raportów kasowych.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011