Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. w uzupełnieniu raportu 14/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. przekazuje informacje wyjaśniające powody sporządzonej ww. raportem korekty rap. za IV kw. 2016 r.

Korekta raportu za IV kw. 2016 r. była wynikiem uwag biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania rocznego za 2016 r. Celem korekty była zgodność danych w raporcie za IV kw. 2016 r. z danymi w raporcie rocznym za 2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011