Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS SA niniejszym przekazuje w załączeniu otrzymaną w dniu dzisiejszym analizę sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta.
Obowiązek sporządzenia opublikowanej niniejszym raportem analizy wynikał z uchwały nr 1015/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 5 września 2017 roku.
Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, iż treść opublikowanego dokumentu nie była przedmiotem badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem jej zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Podstawa prawna:
§ 4 pkt. 5 lit b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011