Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. informuje, że w nawiązaniu do raportu EBI nr 18/2017 z dania 09.10.2017 r. oraz w związku z uchwałą Zarządu GPW nr 1015/2017, w dniu dzisiejszym podpisał umowę na wykonanie analizy finansowej, gospodarczej oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez spółkę ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości.

Powyższa umowa została zawarta z Salwix Sp. z o.o., która jest wpisana na listę Autoryzowanych Doradców NewConnect prowadzoną przez GPW S.A. i zostanie wykonana w terminie do 20 października 2017 r. Ww. analiza zostanie niezwłocznie opublikowana po otrzymaniu jej przez Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011