Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieterminowego przekazania raportu bieżącego nr 18/2017 o nałożenie na Emitenta obowiązku sporządzenia analizy finansowej zgodnie z uchwałą Zarządu GPW nr 1015/2017 z dnia 5 września 2017 r. Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było niezamierzone przeoczenie ze strony Emitenta. Zarząd Emitenta podejmie stosowne działania i wdroży odpowiednie procedury, aby podobna sytuacja nie wystąpiła w przyszłości.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011