Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. informuje, że w dniu 5 września 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. stosownie do postanowień §15b Regulaminu ASO NewConnect nałożył Uchwałą nr 1015/2017 na Emitenta obowiązek sporządzenia analizy finansowej, gospodarczej oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez spółkę ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości. Emitent informuje, że w terminie 45 dni od dnia opublikowania przez Zarząd GPW S.A. Uchwały nr 1015/2017 tj. do dnia 21 października 2017 r. zamierza wykonać nałożony na Emitenta obowiązek oraz opublikować stosowną analizę

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011