Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. informuje, że w dniu 5 września 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. stosownie do postanowień §15b Regulaminu ASO NewConnect nałożył Uchwałą nr 1015/2017 na Emitenta obowiązek sporządzenia analizy finansowej, gospodarczej oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez spółkę ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości.

Emitent informuje, że w terminie 45 dni od dnia opublikowania przez Zarząd GPW S.A. Uchwały nr 1015/2017 tj. do dnia 21 października 2017 r. zamierza wykonać nałożony na Emitenta obowiązek oraz opublikować stosowną analizę.

Pełną treść Uchwały Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§4 ust. 5a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011