Zarząd Spółki Energy Environment Solutions SA z siedzibą we Wrocławiu ( dalej : Emitent ), w uzupełnieniu do Raportu nr 9/2017 z dnia 31.05.2017 roku, przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony jednostkowy i skonsolidowany raport roczny wraz opinią biegłego rewidenta za 2016 rok. Jednocześnie Emitent informuje że pozyskał nowy podmiot do badania sprawozdania finansowego za rok 2016 gdzie informował publicznie Raportem 11/2017 z dnia 16 czerwca 2017.
Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny, a także deklaruje wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, a także dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011