Zarząd spółki Energy Environment Solutions SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2016 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2016, na dzień 28 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00. Powodem zmiany jest niezarejestrowanie wyżej wymienionego zdarzenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w regulaminowym terminie.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011