Zarząd Spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

Przekazywanie raportów okresowych Spółki odbędzie się w następujących terminach:

- raport kwartalny za IV kw. 2016 r. - 14 luty 2017 r. 

- raport kwartalny za I kw. 2017 r. - 15 maja 2017 r.

- raport kwartalny za II kw. 2017 r. - 14 sierpnia 2017 r.

- raport kwartalny za III kw. 2017 r. - 14 listopada 2017 r. 

- raport roczny za 2016 r.  - 31 maja 2017 r. 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect"

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011