Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że zmianie ulegnie data publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.
Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2016 opublikowanym w dniu 28 stycznia 2016 roku deklarowanym terminem publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku był dzień 14 listopada 2016 roku. 
Zarząd West Real Estate SA informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku na dzień 28 października 2016 roku. Powodem zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego jest szybsze niż wcześniej zakładano ukończenie prac nad sprawozdaniem finansowym za dany okres.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011