Zarząd Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku podjęło decyzję o zmianie Statutu Spółki. Treści uchwał zostały opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym nr 17/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku. Zmiany w Statucie Emitenta przedstawiają się w następujący sposób:
Zmieniono §1 ust 1. Statutu:
Było:
„1. Spółka działa pod firmą West Real Estate Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy WRE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego .”
Jest:
„1. Spółka działa pod firmą Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu formy EES S.A. oraz wyróżniającego ja znaku graficznego.”

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011